بالاخره نتایج آزمون وزارت بهداشت اعلام شد

کلیدواژه ها: نتایج آژمون دکترای وزارت بهداشت 96، نتایج دکترای 96، نتایج وزارت بهداشت 86، نتایج رشته های علوم پزشکی، نتایج کارشناسی ارشد پزشکی، نتایج ارشد وزارت بهداشت 96

پس از چندین بار تاخیر در اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بالاخره نتایج اعلام شد. گفتنی است این اولین بار است که در سال های اخیر اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تا هفته آخر شهریور ما به درازا می کشد.

آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 14 آذر 1397 10:39