اخبار مهم روز

نخبگان در نمایشگاه کتاب تبریز زمان: 2 تا 7 آبان برگزار شد

کلید واژه: نمایشگاه کتاب تبریز، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه استانی تبریز، کتاب نخبگان در تبریز

 

  • نخبگان در نمایشگاه کتاب تبریز                زمان: 2 تا 7 آبان برگزار شد