مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

     

کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
پرستاری نظامی
کارشناسی پرستاری
پرستاری داخلی-جراحی(3)؛ کودکان(2)؛ بهداشت مادران و نوزادان(2)؛ بهداشت جامعه(2)؛ روان (3)؛ زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد پرستاری نظامی

کلیک کنید