پوشش 86 درصد از سوالات پرستاری

پس از ارزیابی سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته پرستاری و نظر سنجی از شرکت کنندگان در این آزمون

 که از جزوات مرکز خدمات آموزشی نخبگان استفاده کرده بودند، مشخص گردید که به طور میانگین، 86 درصد

از سوالات دروس داخلی جراحی، مادر و نوزاد، کودکان، روان، بهداشت جامعه و زبان عمومی توسط جزوات این

 مرکز پوشش داده شده است

بالاترین درصد مربوط به دروس داخلی جراحی، مادر و نوزاد و زبان و پایین ترین

درصد مربوط به درس بهداشت جامعه بود. قابل ذکر است که درصد پوشش سوالات توسط جزوات در سال

گذشته به طور میانگین 83 درصد بود که در سال جاری 3 درصد پیشرفت داشته است. با توجه به ویرایش

مجدد جزوات در 2 ماه اخیر، مشاورین رشته پرستاری بر این باورند که این عدد در سال آینده از مرز 90 درصد

خواهد گذشت.