با جزوات نخبگان قبولی تان را تضمین کنید

 

  

اخبار مهم روز

رشته های ارشد مجموعه علوم تغذیه

 

مجموعه ارشد علوم تغذیه با توجه به دفترچه 95-94 وزارت بهداشت شامل رشته های زیر می باشد.

 

کارشناسی ارشد علوم تغذیه
کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران