اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته دکترای تغذیه

 

 مشاوره و برنامه ریزی: دکتر سعید دعائی

درس تغذیه: 

 

دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مریم میرفتاحی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فاطمه مفیدی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فرهاد وحید- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

درس بیوشیمی:

 

 دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه
 دکتر ساناز ابراهیمی- دکترای بیوشیمی

 

 

 

درس فیزیولوژی:

 

 دکتر مینا رشوند- دکترای فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مینا مظاهری - دکترای فیزیولوژی

 

 

 کلید واژه: اساتید تغذیه، دکترای تغذیه، دکترای علوم تغذیه، اساتید علوم تغذیه، دکتری تغذیه، اساتید دکتری علوم تغذیه، کلاس های ارشد تغذیه، کلاس دکتری تغذیه