اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته حشره شناسی

 

 

 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی