اخبار مهم روز

کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1393

 

جهت دریافت کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 94-93 بر روی لینک مربوطه به رشته مورد نظر خود کلیک کنید.

 

 

 

دانلود رایگان کلید اولیه سوالات تخصصی آزمون ارشد

93

 

ردیف

کلید سوالات ارشد

1

کلید سوالات ارشد آمار زیستی

2

کلید سوالات ارشد اموزش بهداشت

3

کلید سوالات ارشد اموزش پزشکی

4

کلید سوالات ارشد اپیدمیولوژی

5

کلید سوالات ارشد ارزیابی فن آوری سلامت

6

کلید سوالات ارشد ارگونومی

7

کلید سوالات ارشد اعضای مصنوعی

8

کلید سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی

9

کلید سوالات ارشد انگل شناسی

10

کلید سوالات ارشد ایمنی شناسی

11

کلید سوالات ارشد اکولوژی انسانی

12

کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

13

کلید سوالات ارشد بینایی سنجی

14

کلید سوالات ارشد بیوشیمی بالینی الف

15

کلید سوالات ارشد بیوشیمی بالینی ب

16

کلید سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه الف

17

کلید سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ب

18

کلید سوالات ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان

19

کلید سوالات ارشد پرستاری داخلی جراحی الف

20

کلید سوالات ارشد پرستاری داخلی جراحی ب

21

کلید سوالات ارشد پرستاری سالمندی

22

کلید سوالات ارشد پرستاری سلامت جامعه

23

کلید سوالات ارشد پرستاری نظامی

24

کلید سوالات ارشد پرستاری کودکان

25

کلید سوالات ارشد تاریخ علوم پزشکی

26

کلید سوالات ارشد تکنولوژی تصویر برداری تشدید

27

کلید سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون

28

کلید سوالات ارشد حشره شناسی پزشکی

29

کلید سوالات ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

30

کلید سوالات ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

31

کلید سوالات ارشد رفاه اجتماعی

32

کلید سوالات ارشد روان پرستاری

33

کلید سوالات ارشد روانشناسی بالینی الف

34

کلید سوالات ارشد روانشناسی بالینی ب

35

کلید سوالات ارشد زیست فناوری پزشکی

36

کلید سوالات ارشد ژنتیک انسانی  الف

37

کلید سوالات ارشد ژنتیک انسانی ب

38

کلید سوالات ارشد سلامت سالمندی

39

کلید سوالات ارشد سلامت و رسانه

40

کلید سوالات ارشد سم شناسی

41

کلید سوالات ارشد شنوایی سنجی

42

کلید سوالات ارشد شیمی دارویی

43

کلید سوالات ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

44

کلید سوالات ارشد علوم تغذیه الف

45

کلید سوالات ارشد علوم تغذیه ب

46

کلید سوالات ارشد علوم تغذیه در بحران

47

کلید سوالات ارشد علوم داروهای پرتوزا

48

کلید سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل

49

کلید سوالات ارشد فناوری اطلاعات سلامت

50

کلید سوالات ارشد فیزیک پزشکی

51

کلید سوالات ارشد فیزیوتراپی

52

کلید سوالات ارشد فیزیوتراپی ورزشی

53

کلید سوالات ارشد فیزیولوژی

54

کلید سوالات ارشد قارچ شناسی پزشکی

55

کلید سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

56

کلید سوالات ارشد گفتار درمانی

57

کلید سوالات ارشد مامایی الف

58

کلید سوالات ارشد مامایی ب

59

کلید سوالات ارشد مددکاری اجتماعی

60

کلید سوالات ارشد مدیریت توانبخشی

61

کلید سوالات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

62

کلید سوالات ارشد مدیریت دارو

63

کلید سوالات ارشد مدیریت سلامت ایمنی

64

کلید سوالات ارشد مشاوره در مامایی

65

کلید سوالات ارشد مهندسی بهداشت محیط الف

66

کلید سوالات ارشد مهندسی بهداشت محیط ب

67

کلید سوالات ارشد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

68

کلید سوالات ارشد مهندسی بهداشت محیط زیست مواد

69

کلید سوالات ارشد مهندسی بیمارستان

70

کلید سوالات ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

71

کلید سوالات ارشد میکروبشناسی

72

کلید سوالات ارشد میکروبشناسی مواد غذایی

73

کلید سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

74

کلید سوالات ارشد نظارت بر امور دارویی

75

کلید سوالات ارشد ویروس شناسی

76

کلید سوالات ارشد کاردرمانی

77

کلید سوالات ارشد کنترل مواد خوراکی

78

کلید سوالات ارشد اقتصاد بهداشت

79

کلید سوالات ارشد علوم تشریح

 

 

دانلود رایگان کلید اولیه سوالات درس زبان آزمون ارشد

93

 

1

زبان –  صبح پنجشنبه

2

زبان –  عصر پنجشنبه

3

زبان –  صبح جمعه

4

زبان –  عصر جمعه