اخبار مهم روز

کارنامه آزمون کارشناسی ارشد

 
 

 

نام و نام خاوادگی
کارنامه آزمون اول تابستان
08/05/95
کارنامه آزمون دوم تابستان
95/06/05
کارنامه آزمون سوم
(95/07/02)
امیرشاهی زهرا 
دانلود  دانلود  دانلود
 اکبری شایان
دانلود دانلود  دانلود
انصاری طاهره 
دانلود
دانلود 
دانلود 
الهیاری مریم 
دانلود 
دانلود 
دانلود 
احمد زاده زهرا
  دانلود  دانلود 
ایلاتی مهسا
  دانلود   دانلود
اوستان لاله 
دانلود دانلود  دانلود 
امیری مهناز 
دانلود دانلود  دانلود 
آذرهوش معصومه 
دانلود دانلود دانلود 
آسیایی سحر  
دانلود
دانلود 
آهسته سلمان   دانلود
دانلود 
 دانلود
اکبری فر میترا 
 دانلود
دانلود 
دانلود 
اسمعیلی فاطمه 
دانلود دانلود  دانلود 
امیرجانی  سروش
دانلود 
دانلود
دانلود 
باصری رسول  
دانلود دانلود  دانلود 
بوربور فاطمه 
     دانلود     
دانلود

دانلود 
بازشاهی الهام 
 دانلود
دانلود 
 دانلود
بابکان سمیه 
دانلود  دانلود دانلود 
برخورداری فاطمه
  دانلود دانلود 
بهرامی فاطمه
  دانلود دانلود 
بزرگی فاطمه
  دانلود دانلود 
بامداد محدثه 
دانلود دانلود  دانلود 
 بهادری عفت
دانلود 
دانلود 
دانلود 
بنی اسدی فاطمه 
دانلود  دانلود  دانلود 
برزگر محدیث 
دانلود دانلود  دانلود 
پورترکارانی فاطمه 
دانلود 
  دانلود
دانلود 
پورخدادادی پریسا 
دانلود
دانلود 
 دانلود
پورعینی شادی  
دانلود 
دانلود 
 دانلود
پورجعفر سمانه 
دانلود دانلود  دانلود
پارسیان نژاد مهشاد 
دانلود 
دانلود دانلود 
پورحسینی احترام 
دانلود 
دانلود
 دانلود
جعفری پور سمانه 
دانلود 
دانلود 
دانلود 
حامد حنانه   دانلود 
دانلود 
دانلود 
حسین زاده روزا 
دانلود
دانلود 
دانلود
حسین پور عین اله 
دانلود دانلود  دانلود
حسینی کلاره
دانلود دانلود   دانلود
حبیب پور فرزانه 
دانلود  دانلود   دانلود
حیدری سمیرا 
دانلود 
دانلود 
 دانلود
خیراتی جواد 
دانلود 
دانلود 
 دانلود
 خوشنویس سارا
دانلود  دانلود  دانلود
خواجه زاده مهردخت 
دانلود 
دانلود 
 دانلود
خشوعی شهره 
 دانلود
دانلود 
 دانلود
خواجه سمیه
دانلود 
دانلود  دانلود 
خسرویان سینا
دانلود 
دانلود 
دانلود 
 خوشبو فرنوش
 دانلود 
دانلود 
دانلود 
خاوری لنگرودی نسترن 
دانلود  دانلود  دانلود 
دسترنج زهرا 
دانلود 
دانلود 
دانلود 
داداشی سبحه 
دانلود دانلود  دانلود 
دریاباری  
دانلود  دانلود  دانلود 
دوسه میلاد
دانلود دانلود دانلود 
رشیدی سهیلا 
 دانلود دانلود دانلود 
رمضانی شیما
  دانلود دانلود 
 رمضانی شقایق
 دانلود  دانلود  دانلود
رحیمی جلالوند گلان 
 دانلود دانلود  دانلود 
رستمی مولود 
 دانلود دانلود  دانلود 
رسول نژاد نجیبه
    دانلود
ریاضی اعظم 
دانلود دانلود   دانلود
رشیدیان بهاره 
دانلود  دانلود  دانلود 
رحمتی آذین 
دانلود 
دانلود  دانلود 
رضایی یاسمن
  دانلود دانلود 
رحیمی  بابک
دانلود دانلود   دانلود
رحمت پور عبدالباسط
دانلود دانلود دانلود 
زارع معصومه 
دانلود دانلود  دانلود
 زمانیان فاطمه
دانلود 
دانلود
دانلود 
 زحمتکش محبوبه
  دانلود   دانلود
زالی سمیه
دانلود
دانلود دانلود 
سهندی شهرداد 
  دانلود  دانلود 
سلیمانی سجاد 
دانلود
دانلود 
دانلود 
سراوانی هانیه 
 
دانلود 
 دانلود
سمایی آرزو 
  دانلود  دانلود 
ستایش فرد مرجان 
  دانلود
دانلود 
سرلک مریم 
 
دانلود 
دانلود 
 شمس آبادی شیدا
  
دانلود
دانلود 
شبانی مریم
   
دانلود
شاهمرادی ماریه
  دانلود دانلود 
شفیعی فاطمه
  دانلود دانلود 
شکوهی فر رضا
  دانلود دانلود 
شفیعی رناک 
 
دانلود   دانلود
شمسی پور سارا 
 
دانلود
دانلود 
صبوری ندا 
دانلود 
دانلود  دانلود 
صفدری صادق 
  دانلود  دانلود 
صالحی فاطمه 
 
دانلود 
 دانلود
صادقی معصومه 
 
دانلود
 دانلود
صابری سیدآباد عاطفه 
  دانلود   دانلود
صادقی رضا 
  دانلود  دانلود 
صفایی رناک 
 
دانلود  
دانلود 
ضیایی
  دانلود  دانلود 
طالبی نگار 
  دانلود
 دانلود
طالبی مریم  
 
 دانلود  
دانلود 
علی محمدی افشین   
دانلود 
 دانلود
عالمی لیلا 
  دانلود دانلود 
عربی احد 
دانلود دانلود  دانلود 
 عظیمی الهام
 
دانلود   
دانلود 
عباس پور نازنین 
  دانلود   دانلود
علی آبادی اعظم 
   دانلود  دانلود
عزیزی مرضیه
  دانلود  دانلود 
عابدینی فاطمه 
  دانلود   دانلود
علیایی مینا 
  دانلود  دانلود
عبادی پریسا 
دانلود 
دانلود  دانلود 
عطاپور شهرزاد 
 
دانلود   
دانلود 
عادلی شقایق 
دانلود
دانلود دانلود 
غیابی محمد
   دانلود دانلود 
عادلی جواد
   دانلود دانلود 
فاضلی زهرا 
  دانلود   دانلود
فلاح حسین دوست الهام
  دانلود   دانلود
فروحی شیما
  دانلود   دانلود
فاتح سونیا 
  دانلود   دانلود
فرجی نیا الهام 
  دانلود   دانلود
فتوحی فاطمه 
  دانلود   دانلود
 فرشیدی فرجام
 
دانلود
 دانلود
قربانی سمیرا 
 
 دانلود 
 دانلود
قربانی فاطمه 
 
  دانلود
دانلود 
قدسی فرد آسا 
 
 دانلود
 دانلود
قربانی سحر 
دانلود 
دانلود دانلود 
کلاکی عباس 
دانلود  
 دانلود دانلود 
کریمی غزاله
  دانلود   دانلود
کشاورزی لیلا 
 
 دانلود
دانلود 
لری پور مرضیه 
دانلود دانلود
دانلود 
لشکری عطیه
  دانلود  دانلود 
 موسوی صدیقه
دانلود دانلود  دانلود 
موسوی اقدس 
  دانلود  دانلود 
ملکی علیرضا 
 
دانلود 
دانلود 
مرادی پوریا 
 
دانلود  دانلود 
مهدوی آیدا 
 
دانلود 
دانلود 
مقدسی راد زهرا 
دانلود  دانلود دانلود 
محمدنژاد زهرا 
  دانلود  دانلود 
محمدیان لیلا 
دانلود 
دانلود دانلود 
موسوی سیدزهرا 
  دانلود  دانلود 
مرتضی پور مریم 
دانلود
دانلود دانلود 
محمودی آذر فرهناز  
  دانلود  دانلود 

 

 مشکانی مهرنوش

 دانلود دانلود  دانلود 
محمدی فاطمه 
 
دانلود 
 دانلود
مقدسی محمد
  دانلود   دانلود
مهاجری زهرا 
دانلود دانلود 
دانلود 
 موسوی سیدسارا
 دانلود
دانلود 
دانلود 
میلانی معراج 
 
دانلود 
دانلود 
مقدسی محمد 
  دانلود   دانلود
مومن نژاد
    دانلود
مهرکیا سمیرا 
دانلود دانلود دانلود 
مصطفوی علیرضا 
 
دانلود 
دانلود  
نورعلی نسرین 
دانلود
دانلود   دانلود
نادری مهناز 
دانلود  دانلود  دانلود
نصیری نسرین   دانلود
دانلود  
 دانلود
وظیفه شهین 
دانلود   دانلود دانلود 
وقاری انسیه 
  دانلود  دانلود 
 وهاجی ندا
 
دانلود 
 دانلود
وکیلی زاده کوثر 
دانلود دانلود   دانلود
هادی علیجانوند سمیرا 
   دانلود دانلود 
هاشمی پرند 
دانلود دانلود  دانلود
یگانه بهروز 
  دانلود  دانلود