مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

     

اساتید نخبگان در رشته شیمی دارویی

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد، منابع ارشد، جزوات ارشد، کلاس های آمادگی ارشد، کلاس شیمی دارویی، کلاس ارشد شیمی دارویی، کلاس کارشناسی ارشد شیمی دارویی

 

آقای آقاگلی- دکترای شیمی دانشگاه تهران
دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه
 دکتر ساناز ابراهیمی- دکترای بیوشیمی
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 کلید واژه: اساتید شیمی دارویی، ارشد شیمی دارویی، کلاس های شیمی دارویی