اخبار مهم روز

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

ایمنی شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی، پاتوبیولوژی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، بیوشیمی بالینی، میکروبشناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، زیست شناسی(کلیه گرایش ها غیر از گرایش علوم گیاهی)، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، زیست فن آوری پزشکی، ژنتیک انسانی، ایمنولوژنتیک، بیوتکنولوژی، دکترای عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای حرفه ای دامپزشکی، بیوفیزیک

بیولوژی سلولی مولکولی(2)، ایمنی شناسی(5)، استعداد تحصیلی(1)