اخبار مهم روز

دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

بیولوژی تولید مثل

دکترای پزشکی عمومی، دامپزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد پرستاری، مامایی، فیزیولوژی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، ویروس شناسی پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، علوم تشریحی، بیولوژی(کلیه گرایش ها)

زیست شناسی سلولی و مولکولی(3)، علوم تولید مثل(6)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)