اخبار مهم روز

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد داروسازی، بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، علوم تغذیه، زیست شناسی گرایش بیوشیمی، دکتری عمومی پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی

بیولوژی سلولی و مولکولی(3)، بیوشیمی(4)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)