اخبار مهم روز

دکترای تخصصی مجموعه زیست فناوری و پزشکی مولکولی

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

پزشکی مولکولی

دكتري حرفه اي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دكتري حرفه اي دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي؛ مقاطع تخصصي و فوق
تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي باكتري شناسي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ بيوفيزيك؛ فيزيولوژي؛ ژنتيك
انساني؛ قارچ شناسي؛ زيست فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي )؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين؛ خون
شناسي آزمايشگاهي و بانك خون؛ ويروس شناسي ؛ زيست شناسي (باگرايش بيوشيمي، ژنتيك، سلولي مولكولي و
ميكروبيولوژي)؛ انگل شناسي؛ ميكروبيولوژي؛ ايمونولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ تغذيه

بیولوژی سلولی و مولکولی(4)، بیوشیمی(5)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)

 زیست فناوری پزشکی  كارشناسي ارشد پزشكي مولكولي؛ باكتري شناسي؛ بيوشيمي؛ خون شناسي آزمايشگاهي وبانك خون؛ نانوفناوري پزشكي؛

ايمني شناسي؛ ويروس شناسي؛ ژنتيك؛ ژنتيك انساني؛ زيست فناوري پزشكي (بيوتكنولوژي پزشكي )؛ بيوتكنولوژي؛
بيوتكنولوژي كشاورزي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ زيست شناسي (كليه گرايش ها)؛ زيست پزشكي؛ انگل شناسي؛

ميكروب شناسي؛ قارچ شناسي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين؛ نانوزيست فناوري؛ دكتري حرفه اي رشته هاي
پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

 بیولوژی سلولی و مولکولی(5)، بیوشیمی(3)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)