اخبار مهم روز

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

اپيدميولوژي

دكتري حرفه اي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد در يك ي از رشته هاي مصوب وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ كارشناسي ارشد جمعيت شناسي؛ جغرافياي پزشكي؛ آمار رياضي

اصول و روشهای اپیدمیولوژی(5)، روشهای آمار زیستی(3)، استعداد تحصیلی(1)