اخبار مهم روز

دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

علوم سلولی کاربردی

کارشناسی ارشد علوم تشریحی، بیولوژی سلولی و مولکولی(کلیه گرایش ها)، زیست شناسی(کلیه گرایش ها)، زیست فناوری پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، میکروب شناسی، ویروس شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی، سم شناسی، بیولوژی تکوینی، ایمنی شناسی پزشکی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)، نانوفن آوری پزشکی، دکترای عمومی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

بیولوژی سلولی مولکولی(3)، ایمنی شناسی(3)، هماتولوژی پزشکی(3)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)