مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

دکترای تخصصی علوم تشریحی

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

علوم تشریحی

کارشناسی ارشد علوم تشریحی(آناتومی)، جنین شناسی، بافت شناسی، دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی

تشریح(کالبدشناسی)(5)، بافت شناسی(3)، جنین شناسی(3)، تکنیک های میکرو آناتومی(2)، بیولوژی سلولی و مولکولی(2)