اخبار مهم روز

دکترای تخصصی علوم تشریحی

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

علوم تشریحی

کارشناسی ارشد علوم تشریحی(آناتومی)، جنین شناسی، بافت شناسی، دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی

زیست شناسی سلولی و مولکولی(2)، علوم تشریحی(6)، استعداد تحصیلی(1)