اخبار مهم روز

دکترای تخصصی ارگونومی

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

ارگونومي

دكتري حرفه اي پزشكي و يا كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي ارگونومي؛ ايمني صنعتي؛ طراحي صنعتي؛ مديريت
مهندسي بهداشت حرفه اي؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايشها) ؛(HSE) سلامت ايمني و محيط زيست

ارگونومی(5)، آمار و روش تحقیق(3)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)