اخبار مهم روز

دکترای تخصصی نانوفن آوری پزشکی

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

نانوفن آوری پزشکی

کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی)،بیوفیزیک، فیزیک(همه گرایش ها)، شیمی(همه گرایش ها)، مهندسی شیمی، زیست شناسی(همه گرایش ها)، مهندسی مواد(کلیه گرایش ها)، مهندسی نساجی، بیوتکنولوژی(کلیه گرایشها)، ایمونولوژی، اعضای مصنوعی، انگل شناسی، بیوشیمی، بهداشت حرفه ای، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، ژنتیک انسانی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، علوم بهداشتی در تغذیه، فیزیولوژی، فیزیوتراپی، قارچ شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی پزشکی، مهندسی بهداشت محیط، فیزیک پزشکی، سم شناسی، هماتولوژی، مهندسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری دارویی

بیولوژی سلولی و مولکولی(3)، نانوزیست فناوری(5)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)