اخبار مهم روز

اعطاء نمایندگی موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

 موسسه نخبگان در نظر دارد نمایندگی خدمات آموزشی خود را در برخی از شهرها به مدت محدود به موسسات واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایند.

فرم در خواست نمایندگی