اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
مهندسی بهداشت محیط

كارشناسی بهداشت محيط؛ مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی
محيط زیست؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت
حرفه ای و ایمنی کار؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ شيمی
محض؛ شيمی کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست فناوری

کلیات بهداشت محیط(2)، آلودگی هوا(1)، آب و فاضلاب(شامل انتقال و توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب و فاضلاب)(2)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب(1)، مدیریت مواد زائد جامد؛ سمی و خطرناک(1)، زبان عمومی(2)