مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

     

معرفی رشته دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) رشته علوم تغذیه

Nutritional Sciences  Ph.D 

تعریف رشته : رشته علوم تغذیه علمی چند نظامه و امیزه ای از علوم زیستی و علوم اجتماعی است که در آن تغذیه شناس طی شناخت مسائل تغذیه ای و علل موثر بر ان در جهت بهبود وضعیت از طریق ارتقای پایدار و برابر در سیستم غذا و تغذیه ، پژوهش ، برنامه ریزی و حرکت می کند . این رشته شامل تعدادی فعالیتهای جامع و مشارکتی است که نیاز به دانش عمیق فیزیو لوژی ، جنبه های زیست پزشکی ، متابولیسم غذا و مواد مغذی و اپید میولوژی از یک سو و جنبه های اکولوژیک ، فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی موثر درانتخاب دسترسی و مصرف غذاها از سوی دیگر دارد .

 

رسالت دوره در تربیت نیروی انسانی ( Mission )

با استحکام بخشیدن به ارزشهای اعتقادی انسان ، رسالت گروههای آموزشی و دانشکده های تغذیه تربیت متخصصین تغذیه ای است که قادر به رهبری خلاق و هوشمندانه علمی برای بهبود کیفیت مراقبت های تغذیه ای و ارتقای سلامت جامعه باشند و با انجام پژوهش های علمی و ارتقا و گسترش مرزهای دانش تغذیه ، طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های ممتاز دیگر در پیشرفت و بهبود کیفیت این رسالت اهتمام ورزند .

 

چشم اندار دوره در تربیت نیروی انسانی ( Vision )

تربیت منابع انسانی لایق و ارزشمندی که نیازهای آموزشی ، پژوهشی و اجرای کشور در حوزه غذا و تغذیه را تامین نماید . این امر مستلزم ایجاد یک نگرش بین رشته ای و ارتباط میان رشته های مختلف در حوزه های علوم زیستی و علوم اجتماعی می باشد تا از این راه فارغ التحصیلان این رشته بتوانند حرکت برای رسیدن به امنیت غذا و تغذیه با هدف غایی بهبود کیفیت زندگی جامعه را هدایت و رهبری کنند .

 

اهداف کلی  ( Aims )

هدف دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) رشته علوم تغذیه آماده کردن دانشجویان رشته برای رهبری و مشارکت فعال به عنوان پیشروان پژوهش و اموزش تغذیه در سطح ملی و کمک به گسترش مرزهای دانش تغذیه به منظور سلامت جامعه است .

انتظار می رود که دانشجویان در پایان دوره قادر باشند :

 1. پزوهش و اموزش در ابعاد مختلف دانش تغذیه را طراحی ، هدایت و اجرا کنند .
 2. راه حلهای مناسب برای مسائل و مشکلات تغذیه ای فرد و جامعه را شناسایی و ارائه کنند .
 3. مدیریت و رهبری در سطوح سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه را اعمال نمایند .

فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) رشته علوم تغذیه باید نشان دهد که

 1. اصالت اخلاقی و معنوی برای مراقبتهای تغذیه ای افراد سالم و بیمار را دارد .
 2. قادر به ترکیب دانش پایه ای از علوم زیستی ، علوم اجتماعی و رفتاری در حرفه تغذیه است
 3. مهارت های ضروری و موثر برای پژوهش مستقل در حوزه تغذیه را دار است .
 4. مهارتهای موثر در ارتباط و همکاری با پژوهشگران ، دانشجویان ، مراجعین و سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و افراد جامعه را دارد .
 5. قادر است اصول رهبری و برنامه ریزی در سطوح سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه در سطح ملی و محلی را بکار گیرد .
 6. متعهد به رشد و تحول و پیشبرد حرفه خود از طریق شرکت درفعالیتهای آموزشی ، اجتماعی و سازمانی در سطوح رهبری و اجرایی است .
 7. قادر به تحلیل و ارزشیابی نتایج تحقیقات علمی برای کاربرد در حرفه خود می باشد .

 

نقش های دانش آموختگان ( Role Definition )

دانش آموختگان این دوره دارای نقش های آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و مدیریتی می باشند .

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task Analysis )

الف : آموزشی

 1. برنامه ریزی و تدوین دروس اموزش دانشگاهی مرتبط با رشته
 2. طراحی ، تدوین و ارزشیابی دروس دانشگاهی مربوط به رشته تغذیه در سطوح مختلف از کارشناسی تا دکتری تخصصی

ب : پژوهشی

 1. طراحی و اجرای پژوهش مستقل
 2. نقد و ارزشیابی طرحها و مقالات پژوهشی مرتبط با تغذیه

د : خدماتی

 1. تشخیص و ریشه یابی مسائل تغذیه ای فرد و جامعه
 2. برنامه ریزی و مدل سازی برای حل مسائل و مشکلات تغذیه ای
 3. شناسایی عوامل موثر بر موفقیت یا شکست برنامه های تغذیه ای

ذ : مدیریتی

 1. سازماندهی و مدیریت پژوهش
 2. مدیریت در نظام غذا و تغذیه
 3. ایجاد و هدایت حرکتهای مشارکتی و هوا خواهی در حوزه غذا و تغذیه

برقراری ارتباط گفتاری ، نوشتاری و دیداری موثر 

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی دکترای علوم تغذیه اینجا کلیک نمایید.

 

 

 قبولیهای نخبگان در آزمون دکترای تغذیه 

 

کلید واژه ها: آزمون دکترای تخصصی، منابع آزمون دکترای تغذیه، جزوات دکترای تغذیه، درصدهای قبولی در دکترای تغذیه، منابع آزمون دکترای وزارت بهداشت، آزمون دکترای وزارت بهداشت، مشاوره تخصصی دکترای تغذیه، جزوات دکترای تغذیه، جزوات آزمون دکترای تغذیه، دکترای تغذیه، جزوه بیوشیمی دکترای تغذیه، جزوه فیزیولوژی دکترای تغذیه، برنامه ریزی آزمون دکترای تغذیه، جزوه تغذیه دکترای علوم تغذیه، taghziyeh ، PhD taghziyeh