اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد آمار زیستی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
آمار زیستی

كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی آمار؛ ریاضی؛
علوم كامپيوتری؛ دكتری عمومی گروه پزشكی * و دكترای حرفه
ای دامپزشكی

ریاضی عمومی(1)؛ آمار ریاضی و احتمال(2)؛ روشهای
آماری (شامل طرح آزمایش ها، رگرسيون، نمونه گيری،
 آمارناپارامتری)(4)؛ زبان عمومی(3)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد آمار زیستی کلیک کنید