اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
فیزیک پزشکی

كارشناسی فيزیك؛ بيوفيزیك؛ فيزیك مهندسی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛
تكنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)؛ بينایی سنجی؛ فيزیوتراپی؛
اعضای مصنوعی و وسایل كمكی؛ مهندسیپزشكی؛
علومآزمایشگاهی؛ مهندسی هسته ای (گرایش پرتو پزشكی و
راكتور)؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای

فیزیک عمومی(4)؛ ریاضی عمومی(2)؛ فیزیولوژی و آناتومی(1)؛ فیزیک(هسته ای و اتمی)(3)؛ زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد فیزیک پزشکی کلیک کنید