اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
بیوشیمی بالینی

كارشناسی بيوشيمی؛ ویروس شناسی ؛ ایمنی شناسی پزشكی؛
شيمی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم تغذیه ؛ داروسازی؛ زیست شناسی
(كليه گرایشها) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع غذائی؛ علوم
آزمایشگاهی دامپزشكی؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت
موادغذایی

بیوشیمی عمومی(6)؛ شیمی آلی و عمومی(2)؛ زیست شناسی سلولی- مولکولی(2)؛زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد بیوشیمی بالینی کلیک کنید