اخبار مهم روز

92 (2)

ضمن تبریک مجدد به این عزیزان، به اطلاع می رساند جوایز در نظر گرفته شده از سوی گروه آموزشی

نخبگان در نیمه دوم آبان از طریق پست برای این دوستان ارسال می گردد.

 

سایر قبولی های نخبگان