اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
ایمنی شناسی

كارشناسی ایمنی شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ باكتری
شناسی؛ بيوشيمی؛ بيوتكنولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش
جانوری؛ سلولی و ملكولی؛ ميكروبيولوژی؛ عمومی ویا ژنتيك)؛
ميكروبيولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فيزیولوژی ؛ویروس شناسی

ایمنی شناسی عمومی(4)؛ بیوشیمی(1)؛ زیست شناسی سلولی و ملکولی(2)؛ میکروب شناسی(1)؛زبان عمومی(3)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد ایمنی شناسی کلیک کنید