اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد سم شناسی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
سم شناسی
کارشناسی در رشته‌های: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ شیمی؛ فارماکولوژی میکروب شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم بیولوژی(جانوری- سلولی مولکولی- گیاهی- میکروبیولوژی و ژنتیک)؛ بیوشیمی؛ شیمی مواد غذایی؛ بهداشت عمومی؛ بهداشت حرفه‌ای؛ بهداشت محیط؛ تغذیه؛ گیاه پزشکی؛ علوم و صنایع غذایی؛ فیزیولوژی؛ ایمنی شناسی؛ پرستاری؛ سم شناسی؛ داروشناسی؛ بیهوشی؛ میکروبیولوژی؛ زیست شناسی؛ علوم دارویی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی؛ گیاهان دارویی؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دکتری عمومی داروسازی؛ دکتری عمومی دامپزشکی بیوشیمی عمومی(2)؛ شیمی عمومی(2)؛ زیست شناسی(2)؛ سم شناسی(1)؛ داروشناسی(1)؛ زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد سم شناسی

کلیک کنید

 

دانلود رایگان سوالات ارشد سم شناسی

 

دانلود رایگان جزوات ارشد آموزش بهداشت دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری نظامی دانلود رایگان جزوات ارشد شیمی دارویی
دانلود رایگان جزوات ارشد انگل شناسی  دانلود رایگان جزوات ارشد تکنولوژی گردش خون  دانلود رایگان جزوات ارشد علوم تغذیه
دانلود رایگان جزوات ارشد ایمنی شناسی  دانلود رایگان جزوات ارشد حشره شناسی پزشکی  دانلود رایگان جزوات ارشد علوم تغذیه در بحران
دانلود رایگان جزوات ارشد بیوشیمی بالینی  دانلود رایگان جزوات ارشد هماتولوژی  دانلود رایگان جزوات ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری داخلی جراحی  دانلود رایگان جزوات ارشد روانشناسی بالینی  دانلود رایگان جزوات ارشد فیزیولوژی
 دانلود رایگان جزوات پرستاری سلامت جامعه  دانلود رایگان جزوات ارشد روان پرستاری  دانلود رایگان جزوات ارشد قارچ شناسی پزشکی
 دانلود رایگان جزوات پرستاری کودکان  دانلود رایگان جزوات ارشد زیست فناوری پزشکی  دانلود رایگان جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی
 دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری ویژه نوزادان  دانلود رایگان جزوات ارشد ژنتیک انسانی  دانلود رایگان جزوات ارشد میکروب شناسی
 دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری سالمندی  دانلود رایگان جزوات ارشد سم شناسی  دانلود رایگان جزوات ارشد مامایی
 دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری ویژه  دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی  دانلود رایگان جزوات ارشد مشاوره در مامایی