اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
نانوتکنولوژی پزشکی

 

 

كليه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مهندسی
پليمر؛ مهندسی شيمی (كليه گرایشها)؛ مهندسی مواد (كليه
گرایشها)؛ مهندسی برق؛ بيوالكتریك؛ فيزیك (محض و كاربردی) ؛
شيمی (محض و كاربردی)؛ شيمی دارویی؛ زیست شناسی
(كليه گرایشها)؛ مهندسی صنایع شيميایی؛ مهندسی پزشكی؛
مهندسی صنایع غذایی؛ مهندسی كشاورزی؛ داروسازی؛ فيزیك
حالت جامد؛ دارندگان مدارک دكتری عمومی پزشكی ؛ داروسازی
و دندانپزشكی و دكتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دكتری
پيوسته زیست فناوری(بيوتكنولوژی)

 

 

بیوشیمی(2)مقدمه ای بر نانوتکنولوژی(3)شیمی(2)زیست شناسی سلولی مولکولی(2)فیزیولوژی(1)بیوفیزیک(2) زبان عمومی(2)

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد نانوتکنولوژی پزشکیکلیک کنید