مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

اساتید نخبگان در رشته پرستاری

 

 

 دکتر محمد تقی مقدم نیا- دکترای پرستاری و مدیریت بحران، رئیس دانشکده پرستاری شهید بهشتی گیلان
  خانم دکتر یعقوبی- عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 خانم دکتر خوش تراش- دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 خانم شیردل کارشناسی ارشد پرستاری
 خانم حسین زاده کارشناسی ارشد پرستاری
 خانم زائر ثابت کارشناسی ارشد پرستاری
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی