مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

               

اساتید نخبگان در رشته بیوشیمی

 

 

دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی- مدرس دانشگاه
دکتر مریم ابراهیمی- دکترای بیوشیمی
دکتر مریم رشوند- دکترای فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکتر لیلا محمد ظاهری- دکترای فیزیولوژی
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی