مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

     

اساتید نخبگان در رشته آموزش بهداشت

 

 

دکتر فاطمه محمدخواه- دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اسماعیل فتاحی- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
محمد علی گل - کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی