مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

     

اساتید نخبگان در رشته هماتولوژی

 

 

دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی- مدرس دانشگاه
دکتر مریم ابراهیمی- دکترای بیوشیمی
خانم جعفری - کارشناسی ارشد هماتولوژی علوم پزشکی گیلان 
هومن خسروی - ارشد هماتولوژی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی