مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

اساتید نخبگان در رشته ژنتیک

 

 

دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی- مدرس دانشگاه
دکتر مریم ابراهیمی- دکترای بیوشیمی
فضل اله شکری - رتبه یک کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی