اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته نانوتکنولوژی پزشکی

 

 

 دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی- مدرس دانشگاه
 دکتر مریم رشوند- دکترای فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکتر لیلا محمد ظاهری- دکترای فیزیولوژی شهیدبهشتی تهران
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی