اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 

اقتصاد بهداشت

(با 2 گرايش توسعه
بهداشت و
درمان؛سياستگذاري
و برنامه ريزي
بهداشت و درمان)

كارشناسی در یكی از رشته های گروه پزشكی؛ اقتصاد؛ علوم
اقتصادی؛ مدیریت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسابداری؛
جامعه شناسی؛ علوم اجتماعی؛ مهندسی پزشكی؛ دكترای
عمومی گروه پزشكی * و دكترای حرفه ای دامپزشكی؛ مهندسی
صنایع؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد (داروسازی خارج از
كشور)

اقتصاد خرد(2)؛ اقتصاد كلان(2)؛ اقتصاد سلامت(3)
سازمان ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی(2)؛ ریاضی و
آمار حياتی (3)؛ زبان عمومی(3)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد اقتصاد بهداشت کلیک کنید

دانلود رایگان سوالات ارشد اقتصاد بهداشت