اخبار مهم روز

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد

 

 

دفترچه سوال
پاسخنامه

 

 

دریافت پاسخبرگ
ارسال پاسخبرگ

 

تذکر:مهلت ارسال پاسخبرگ فقط تا ساعت 13 روز یکشنبه (48 ساعت بعد از

آزمون) می باشد و به پاسخبرگ های بعد از آن رسیدگی نخواهد شد.