اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد زیست علوم سلولی مولکولی

 

 

نام رشته

دروس

ضرایب

 

علوم سلولی و مولکولی

زبان عمومی و تخصصی

2

مجموعه زیست شناسی:

گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و ملکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل

3

ژنتیک

2

بیوشیمی

2

سلولی و ملکولی

4

میکروبیولوژی

2

مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی

1