اخبار مهم روز

سایر مطالب (556)

دوره فشرده ارشد - گروه آموزشي نخبگان

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد روانشناسی بالینی سال 98

دانشگاه ارتش

دانشگاه ایران

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه زاهدان

دانشگاه زنجان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه

علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه کاشان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه مشهد

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد روانشناسی بالینی، منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوات ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوه آمار ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوه آسیب شناسی روانی ارشد روان شناسی بالینی، دانلود جزوه نظریه شخصیت ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوه روانشناسی عمومی ارشد روانشناسی بالینی،جزوات آزمون ارشد روانشناسی بالینی، جزوات ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، ارشد علوم پزشکی، دانلود رایگان جزوات روانشناسی بالینی، دانلود سوالات ارشد روانشناسی بالینی، مشاوره آزمون ارشد روانشناسی بالینی

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد شیمی دارویی سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

آزاد اسلامی

واحد شهر رضا

دانشگاه زنجان

 

 

 کلید واژه: دانشگاه ارشد شیمی دارویی، منابع آزمون ارشد شیمی دارویی، جزوات ارشد شیمی دارویی، مشاوره ارشد شیمی دارویی، کنکور ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه شیمی آلی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه شیمی تجزیه ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه زیست شناسی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه زبان ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوات ارشد شیمی دارویی، کنکور کارشناسی ارشد شیمی دارویی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد تکنولوژی گردش خون سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه مرکز قلب

شهید رجایی

دانشگاه مشهد

دانشگاه یزد

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد تکنولوژی گردش خون، آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه داخلی جراحی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه بیوشیمی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه فیزیک پزشکی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه فیزیولوژی تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه فارماکولوژی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون، جزوات ارشد پزشکی، جزوات آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوات دروس ارشد تکنولوژی گردش خون

 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد سلامت سالمندی سال 98

دانشگاه بابل

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه یزد

 

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد سلامت سالمندی، منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه روانشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه جامع شناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت محیط ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه مبانی تغذیه ارشد سلامت سالمندی، مشاوره آزمون ارشد سلامت سالمندی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد فیزیولوژی سال 98

دانشگاه اراک

دانشگاه اردبیل

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه ایران

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه بندرعباس

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه رفسنجان

دانشگاه زاهدان

دانشگاه سبزوار

دانشگاه سمنان

دانشگاه شاهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه فسا

دانشگاه کاشان

دانشگاه کردستان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یزد

 

 

 

 

 کلید واژه ها: دانشگاه ارشد فیزیولوژی، منابع آزمون ارشد فیزیولوژی، جزوات ارشد فیزیولوژی، سوالات ارشد فیزیولوژی، دانلود جزوات ارشد فیزیولوژی، دانلود جزوه فیزیولوژی، دانلود جزوه زیست جانوری ارشد فیزیولوژی، دانلود جزوه بیوشیمی ارشد فیزیولوژی، آزمون ارشد فیزیولوژی، آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی، منابع ارشد پزشکی، آزمون کنکور ارشد فیزیولوژی، جزوات کارشناسی ارشد فیریولوژی، دانلود منابع ارشد بهداشت، منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی، مشاوره ارشد فیزیولوژی، کنکور ارشد فیزیولوژی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد علوم و صنایع غذائی سال 98

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات تهران

دانشگاه تبریز

دانشگاه شهیدبهشتی

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه یزد

 

 

 کلیدواژه: دانشگاه ارشد علوم و صنایع، منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه کنترل کیفی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه تکنولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان، ارشد علوم و صنایع غذایی، مشاوره آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی

 

 

 دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد علوم تشریحی(آناتومی) سال 98

دانشگاه اراک

دانشگاه اردبیل

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه ایران

دانشگاه ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه بابل

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه رفسنجان

دانشگاه زاهدان

دانشگاه زنجان

دانشگاه سمنان

دانشگاه شیراز

دانشگاه قزوین

دانشگاه کاشان

دانشگاه کردستان

دانشگاه کرمان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گلستان

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یزد

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد علوم تشریحی(آناتومی)، منابع آزمون ارشد آناتومی، جزوات ارشد آناتومی، دانلود سوالات ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد آناتومی، دانلود جزوه آناتومی، دانلود جزوه آناتومی ارشد اناتومی، دانلود جزوه بافت ارشد آناتومی، دانلود جزوه جنین ارشد آناتومی، دانلود سلولی مولکولی ارشد آناتومی، دانلود رایگان جزوات ارشد آناتومی، آزمون کنکور ارشد آناتومی، منابع ارشد پزشکی اناتومی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد اناتومی، مشاوره ارشد آناتومی

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد نانوفناوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی) سال 98

دانشگاه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه زنجان

دانشگاه شاهرود

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گلستان

دانشگاه مازندران

 

 

 کلید واژه: دانشگاه ارشد نانوفناوری پزشکی، منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی، جزوات آزمون ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان جزوات ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان جزوه شیمی ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان جزوه مقدمه ای بر نانوتکنولوژی ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان جزوه زیست سلولی ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان جزوه بیوفیزک ارشد نانوتکنولوژی، دانلود رایگان منابع آزمون کارشناسی ارشد، مشاوره آزمون ارشد نانوتکنولوژی

 

 دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد میکروب شناسی مواد غذایی سال 98

دانشگاه ایران

 

 کلیدواژه: دانشگاه ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، منابع آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه باکتری شناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه تغذیه ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه قارچ شناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه قارچ شناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، مشاوره آزمون ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 98

دانشگاه ارتش

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه زاهدان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه قزوین

دانشگاه کرمان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

دانشگاه یزد

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، منابع آزمون ارشد مدیریت، جزوات ارشد مدیریت، دانلود سوالات ارشد مدیریت، منابع آزمون ارشد پمدیریت خدمات بهداشتی، دانلود جزوه بهداشت، دانلود جزوه بهداشت ارشد مدیریت، دانلود جزوه مبانی مدیریت ارشد مدیریت، دانلود جزوه مدیریت بهداشت ارشد مدیریت، دانلود جزوه بمدیریت مالی ارشد مدیریت، دانلود رایگان جزوات ارشد مدیریت، آزمون کنکور ارشد مدیریت، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مشاوره ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

 

 

صفحه7 از40