مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

اساتید نخبگان در رشته علوم تشریح(آناتومی)

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد، منابع ارشد، جزوات ارشد، کلاس های آمادگی ارشد، کلاس آناتومی، کلاس ارشد آناتومی، کلاس کارشناسی ارشد آناتومی

 

 

 

خانم کوهستانی-کارشناسی ارشد آناتومی
خانم شایگان- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گروه مامایی
خانم عطاران- کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانم خباز - کارشناسی ارشد مامایی 
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 کلید واژه: اساتید آناتومی، ارشد آناتومی، ارشد علوم تشریح، اساتید علوم تشریح، کلاس های ارشد آناتومی، کلاس آناتومی