مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

     

اساتید نخبگان در رشته روانشناسی بالینی

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد، منابع ارشد، جزوات ارشد، کلاس های آمادگی ارشد، کلاس روانشناسی بالینی، کلاس ارشد روانشناسی بالینی، کلاس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

 

 

مریم طالبی- کارشناسی ارشد آمار
علی ابراهیمی- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 کلید واژه: اساتید روانشناسی بالینی، ارشد روانشناسی بالینی، ارشد روانشناسی بالینی، اساتید روانشناسی بالینی، کلاس های روانشناسی بالینی، کلاس روانشناسی بالینی