اخبار مهم روز

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت بیمارستان، اقتصاد بهداشت، ارزیابی فناوری سلامت، مدیریت توانبخشی، رفاه اجتماعی، آموزش پزشکی، مدیریت اجرایی، دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دامپزشکی

اقتصاد بهداشت(2)، سازمان و مدیریت(4)، روش تحقیق(2)، استعداد تحصیلی(1)