اخبار مهم روز

سایر مطالب (543)

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد روان پرستاری سال 98

دانشگاه ارتش

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشگاه بوشهر

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تهران

دانشگاه زاهدان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه قزوین

دانشگاه کاشان

دانشگاه کرمان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یاسوج

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد روان پرستاری، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد تغذیه ورزشی سال 98

دانشگاه تبریز

 

 کلید واژه ها: دانشگاه ارشد تغذیه ورزشی، منابع آزمون ارشد علوم تغذیه، دانلود جزوات ارشد تغذیه، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه، آزمون کنکور ارشد تغذیه، آزمون های مرحله ای ارشد علوم تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد تغذیه بالینی سال 98

دانشگاه ایران

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه مشهد

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد تغذیه بالینی، منابع آزمون ارشد علوم تغذیه، دانلود جزوات ارشد تغذیه، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه، آزمون کنکور ارشد تغذیه، آزمون های مرحله ای ارشد علوم تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه سال 98

دانشگاه بقیه اله

 

 کلید واژه: دانشگاه ارشد علوم تغذیه در بحران، منابع آزمون ارشد علوم تغذیه، دانلود جزوات ارشد تغذیه، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه، آزمون کنکور ارشد تغذیه، آزمون های مرحله ای ارشد علوم تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد مشاوره در مامایی سال 98

دانشگاه اراک

 

 کلید واژه ها: دانشگاه ارشد مشاوره در مامایی، منابع آزمون ارشد مشاوره در مامایی، جزوات ارشد مشاوره در مامایی، سوالات ارشد مشاوره در مامایی، دانلود جزوات ارشدپزشکی، دانلود جزوه بارداری زایمان ارشد مشاوره در مامایی، دانلود جزوه بیماریهای زنان ارشد مشاوره در مامایی، دانلود جزوه نوزادان ارشد مشاوره در مامایی، دانلود جزوه بهداشت ارشد مشاوره در مامایی، دانلود جزوه روانپزشکی ارشد مشاوره در مامایی، آزمون ارشد مشاوره در مامایی، آزمون کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، آزمون ارشد پزشکی، آزمون کنکور ارشد مشاوره در مامایی

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه آزاد

واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه زنجان

دانشگاه شیراز

دانشگاه فسا

دانشگاه قزوین

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یزد

 

 

 

کلیدواژه: دانشگاه ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه اصول نگهداری مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان، ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مشاوره آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد روانشناسی بالینی سال 98

دانشگاه ارتش

دانشگاه ایران

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه زاهدان

دانشگاه زنجان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه

علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه کاشان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه مشهد

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد روانشناسی بالینی، منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوات ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوه آمار ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوه آسیب شناسی روانی ارشد روان شناسی بالینی، دانلود جزوه نظریه شخصیت ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوه روانشناسی عمومی ارشد روانشناسی بالینی،جزوات آزمون ارشد روانشناسی بالینی، جزوات ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، ارشد علوم پزشکی، دانلود رایگان جزوات روانشناسی بالینی، دانلود سوالات ارشد روانشناسی بالینی، مشاوره آزمون ارشد روانشناسی بالینی

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد شیمی دارویی سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

آزاد اسلامی

واحد شهر رضا

دانشگاه زنجان

 

 

 کلید واژه: دانشگاه ارشد شیمی دارویی، منابع آزمون ارشد شیمی دارویی، جزوات ارشد شیمی دارویی، مشاوره ارشد شیمی دارویی، کنکور ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه شیمی آلی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه شیمی تجزیه ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه زیست شناسی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه زبان ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوات ارشد شیمی دارویی، کنکور کارشناسی ارشد شیمی دارویی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد تکنولوژی گردش خون سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه مرکز قلب

شهید رجایی

دانشگاه مشهد

دانشگاه یزد

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد تکنولوژی گردش خون، آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه داخلی جراحی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه بیوشیمی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه فیزیک پزشکی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه فیزیولوژی تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوه فارماکولوژی ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون، جزوات ارشد پزشکی، جزوات آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون، دانلود جزوات دروس ارشد تکنولوژی گردش خون

 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد سلامت سالمندی سال 98

دانشگاه بابل

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه یزد

 

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد سلامت سالمندی، منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه روانشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه جامع شناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت محیط ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه مبانی تغذیه ارشد سلامت سالمندی، مشاوره آزمون ارشد سلامت سالمندی

صفحه5 از39