مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

                

مصاحبه با قبولی های نخبگان