اخبار مهم روز

قبولی های نخبگان

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم پورجریح / آموزش بهداشت علوم پزشکی بندرعباس

 علی مهدی زاده / پرستاری ویژه علوم پزشکی رفسنجان

زهرا علی خلیلی / پرستاری ویزه نوزادان علوم پزشکی اصفهان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم هدایتی / تغذیه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم نظافتی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

علی سجادی مقدم / پرستاری علوم پزشکی شیراز

خانم پورجریح / آموزش بهداشت علوم پزشکی بندرعباس

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مریم حسین نژاد / پرستاری علوم پزشکی یزد

 خانم درستی / تغذیه علوم پزشکی ارومیه

لیلا کوچکی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

خانم مشرفی / تغذیه علوم پزشکی اهواز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

لیلا بشرخواه / پرستاری سالمندی علوم پزشکی گیلان

زهرا مقدم/ سم شناسی علوم پزشکی اصفهان

نرجس رئیسیان / تغذیه دانشگاه ایران

 

این مطلب به روز رسانی می شود... 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با تبریک خدمت داوطلبین و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

زهرا موسویان / تغذیه علوم پزشکی کرمانشاه 

 خانم فیضی پور / فیزیولوژی دانشگاه ایران

مرضیه عزیزیان فر / مامایی شهید بهشتی تهران

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با تبریک خدمت داوطلبین و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

 

محمد احمدی پور / آناتومی علوم پزشکی بیرجند

 هانیه مالمیر / علوم بهداشتی دانشگاه تهران

خانم راستکار / علوم تغذیه در بحران علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

زهرا میرابراهیم / سلامت سالمندی شهید بهشتی تهران

هانیه رسولی / تغذیه علوم پزشکی ارومیه

جنید بیگدلی /  تغذیه علوم پزشکی مشهد 

 

این مطلب به روز رسانی می شود... 

 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

سعیده سعادتی / تغذیه شهید بهشتی تهران

شیدا عبدی / تغذیه علوم پزشکی تبریز

فرشته ایران منش / پرستاری ویژه دانشگاه ایران

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

 

برخی از قبولی های آزمون ارشد علوم پزشکی 94 نخبگان

نام و نام خانوادگی

رشته امتحانی

دانشگاه قبولی

مریم سعادتی

تغذیه

شهید بهشتی تهران

شیدا عبدی

تغذیه

علوم پزشکی تبریز

فرشته ایران منش

پرستاری ویژه

دانشگاه ایران

زهرا میرابراهیم

سلامت سالمندی

شهید بهشتی تهران

هانیه رسولی

تغذیه

علوم پزشکی ارومیه

جنید بیگدلی

تغذیه

علوم پزشکی مشهد

محمد احمدی پور

آناتومی

علوم پزشکی بیرجند

خانم مالمیر

علوم بهداشتی در تغذیه

دانشگاه تهران

خانم راستکار

علوم تغذیه در بحران

علوم پزشکی تبریز

زهرا موسویان

تغذیه

علوم پزشکی کرمانشاه

خانم فیضی پور

فیزیولوژی

دانشگاه ایران

مرضیه عزیزیان فر

مامایی

شهید بهشتی تهران

لیلا بشرخواه

پرستاری سالمندی

علوم پزشکی گیلان

زهرا مقدم

سم شناسی

علوم پزشکی اصفهان

نرجس رئیسیان

تغذیه

دانشگاه ایران

مریم حسین نژاد

پرستاری

علوم پزشکی یزد

خانم درستی

تغذیه

علوم پزشکی ارومیه

لیلا کوچکی

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

خانم مشرفی

تغذیه

علوم پزشکی اهواز

خانم هدایتی

تغذیه

علوم پزشکی کرمانشگاه

خانم نظافتی

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

علی سجادی مقدم

پرستاری

علوم پزشکی شیراز

خانم پورجریح

آموزش بهداشت

علوم پزشکی بندرعباس

علی مهدی زاده

پرستاری ویژه

علوم پزشکی رفسنجان

زهرا علی خلیلی

ویژه نوزادان

علوم پزشکی اصفهان

آذین نیازی

مامایی

علوم پزشکی مشهد

خانم فکور

فیزیولوژی

شاهد

نعیم مهدی نژاد

علوم تغذیه

دانشگاه ایران

سپاسه محجوبیان

زیست

علوم پزشکی گیلان

خانم شهابی

پرستاری

دانشگاه تهران

خانم جعفری

علوم بهداشتی در تغذیه

دانشگاه تهران

خانم اسماعیلی

آموزش بهداشت

دانشگاه تهران

مریم گودرزوند

پرستاری

تربیت مدرس

فاطمه مرجان

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

خانم مرشدی

علوم بهداشتی در تغذیه

علوم پزشکی تبریز

خانم عبدی

پرستاری

رجایی تهران

بیتا دژن

مشاوره در مامایی

علوم پزشکی البرز

امید ظهیر

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

ساجده فیاض

تغذیه

علوم پزشکی مشهد

فریبا صفایی پرستاری داخلی جراحی دانشگاه ایران
فرزانه بهادری رتبه 3 سلامت سالمندی علوم پزشکی شیراز
محسن موسایی روان پرستاری علوم پزشکی اصفهان
مهران مظفری پرستاری اورژانس شهید بهشتی
طاهره جعفری رتبه 5 آناتومی علوم پزشکی اراک
طاهره پور آقایی آموزش بهداشت علوم پزشکی گیلان
رضا هاشمی علوم تغذیه علوم پزشکی تبریز
آرمین مختاریه بیوشیمی بالینی علوم پزشکی کرمانشاه

 کلیدواژه ها:

 

قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

قبولی کارشناسی ارشد بدون کنکور

قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی کارشناسی ارشد 94

قبولی کارشناسی ارشد 95

قبولی در کارشناسی ارشد

درصد قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

قبولی کارشناسی ارشد

رتبه قبولی کارشناسی ارشد it

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد 

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 

کارنامه قبولی کارشناسی ارشد 

درصد های قبولی کارشناسی ارشد it

رتبه قبولی کارشناسی ارشد 

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 

مقایسه رتبه ومحل قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی در کارشناسی ارشد 

1.11

قبولی کارشناسی ارشد مکانیک

قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

قبولی کارشناسی ارشد بدون کنکور

قبولی کارشناسی ارشد عمران

قبولی کارشناسی ارشد کامپیوتر

قبولی کارشناسی ارشد فیزیک

قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد

قبولی در کارشناسی ارشد

درصد قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

قبولی کارشناسی ارشد

رتبه قبولی کارشناسی ارشد it

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد it

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد it

کارنامه قبولی کارشناسی ارشد it

درصد های قبولی کارشناسی ارشد it

رتبه قبولی کارشناسی ارشد mba

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد mba

مقایسه رتبه ومحل قبولی کارشناسی ارشد mba

قبولی در کارشناسی ارشد mba

کارنامه قبولی کارشناسی ارشد mba

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد mba

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد mba

شرایط قبولی در کارشناسی ارشد mba

نمونه رتبه های قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1391

نمونه رتبه های قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1390

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد عمران 89

قبولی کارشناسی ارشد 92

درصد قبولی کارشناسی ارشد 92

امار قبولی کارشناسی ارشد 91

رتبه قبولی کارشناسی ارشد عمران 91

رتبه قبولی کارشناسی ارشد عمران 90

درصد قبولی کارشناسی ارشد عمران 91

رتبه قبولی کارشناسی ارشد برق 92

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد عمران 92

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد عمران 91

درصد 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی دکترای 93، قبولی دکترای علوم پزشکی، نتایج دکترا، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر دکترای 93 ،کنکور دکترای 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان

 

مطهره حسنی

مونا پورقادری

 

این مطلب به روز رسانی می شود......

 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی دکترای 93، قبولی دکترای علوم پزشکی، نتایج دکترا، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر دکترای 93 ،کنکور دکترای 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

مریم غلامعلی زاده

شافعی رحیمی

زینب جاوید

ندا یوشاری

 

این مطلب به روز رسانی می شود......

صفحه4 از6