اخبار مهم روز

نمونه جزوات کارشناسی بهداشت عمومی

 

 
فیزیولوژی
جمعیت شناسی
 ادبیات
فیزیک
مصون سازی
 اندیشه
آمار حیاتی و اصول کلیات
میکروب شناسی عمومی
 زبان
اصول تغذیه
اپیدمیولوژی بیماری های شایع
 
کلیات خدمات بهداشتی
آموزش بهداشت
 
 
 
 
 
 
کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوات کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی، دانلود رایگان جزوه اصول تغذیه کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جمعیت شناسی کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه مصون سازی کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه میکروب کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه آموزش بهداشت کارشناسی بهداشت عمومی، کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی، آزمون کارشناسی بهداشت عمومی، آزمون کاردانی مامایی - بهداشت عمومی - بهداشت محیط - بهداشت حرفه ای - رادیولوژی - علوم آزمایشگاهی - هوشبری - اطاق عمل، آزمون کاردانی به کارشناسی- وزارت علوم - وزارت بهداشت
 
25982 بازدید