اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
علوم تغذیه

كارشناسی علوم و صنایع غذایی؛ مهندسی علوم و صنایع غذایی؛ علوم تغذیه؛ بهداشت
موادغذایی(كليه گرایش ها به جز گرایش با منشاء دامی)؛ مهندسی كشاورزی گرایش صنایع
غذایی؛ زیست شناسی جانوری؛ زیست شناسی عمومی؛ زیست شناسی سلولی مولكولی
(گرایشهای بيوشيمی، ژنتيک، بيوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)؛ دبيری زیست شناسی (با
گرایش زیست شناسی عمومی)؛ پرستاری؛ مامایی؛ بهداشت عمومی؛ فيزیولوژی؛ علوم
آزمایشگاهی؛ بيوشيمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه

تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی(4)بیوشیمی(2)فیزیولوژی(2)زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد علوم تغذیه

کلیک کنید

  

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد علوم تغذیه، دانلود جزوات ارشد تغذیه، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه، آزمون کنکور ارشد تغذیه، آزمون های مرحله ای ارشد علوم تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت 

17843 بازدید