مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

اساتید نخبگان در رشته مامایی

 

 

 

 خانم شایگان- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گروه مامایی
 خانم عطاری- کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 خانم خباز - کارشناسی ارشد مامایی
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی