اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

 

 

 خانم مهسا احمدلو - کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
 خانم طاهره ابراهیمی - کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
 آقای پیام صفایی - کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی