اخبار مهم روز

رشته مجموعه های آزمون دکترای وزارت بهداشت

 این صفحه در حال بروز رسانی است ....

قابل توجه داوطلبان: در رشته هاي ذيل كه به صورت مجموعه ارائه شده داوطلبان در صورتي كه از نظر مدارك مورد پذيرش منعي نداشته باشند ميتوانند در آزمون رشته هاي يك مجموعه شركت نمايند. براي هر مجموعه يك دفترچه سوال متشكل از مواد درسي اعلام شده با ضرايب مورد نظر هر رشته در نظر گرفته ميشود.

 

 

مجموعه شماره 1
خدمات آموزشی دکترای باکتری شناسی پزشکی
خدمات آموزشی دکترای توکسین های میکروبی

  

مجموعه شماره 2
خدمات آموزشی دکترای بهداشت باروری
خدمات آموزشی دکترای مامایی

 

  

مجموعه شماره 3
خدمات آموزشی دکترای روانشناسی بالینی
خدمات آموزشی دکترای روانشناسی نظامی

 

  

مجموعه شماره 4
خدمات آموزشی دکترای قارچ شناسی پزشکی
خدمات آموزشی دکترای انگل شناسی پزشکی

 

  

 

  

مجموعه شماره 6
خدمات آموزشی دکترای اقتصاد سلامت
خدمات آموزشی دکترای سیاستگذاری سلامت
خدمات آموزشی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

   

مجموعه شماره 7
خدمات آموزشی دکترای علوم و صنایع غذایی
خدمات آموزشی دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

  

 

 

 

کلید واژه: دکترای باکتری شناسی پزشکی، دکترای توکسین های میکروبی، دکترای بهداشت باروری، دکترای مامایی، دکترای روانشناسی بالینی، دکترای روانشناسی نظامی، دکترای قارچ شناسی پزشکی، دکترای انگل شناسی پزشکی، دکترای فیزیولوژی پزشکی، دکترای فیزیولوژی ورزشی، دکترای اقتصاد سلامت، دکترای سیاستگذاری سلامت، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دکترای علوم و صنایع غذایی،دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دکترای علوم سلولی کاربردی، دکترای ایمنی شناسی پزشکی، دکترای زیست فناوری پزشکی، دکترای پزشکی مولکولی

 

 

 

 

2726 بازدید